درس قبلی
Use the API to Fetch Details for a Single Game

Use the API to Fetch Details for a Single Game

Use the API to Fetch Details for a Single Game

قسمت 9
درس بعدی

درباره این درس

In this episode, we'll use the videogame API to fetch the necessary information for a single game page. We'll add genres, a game summary, video trailers, screenshots, and similar games.

View the source code for this episode on GitHub.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: