درس قبلی
Animating the Rating Progress Bar: Part 2

Animating the Rating Progress Bar: Part 2

Animating the Rating Progress Bar: Part 2

قسمت 15
درس بعدی

درباره این درس

Let's get our progress bar to work on the main page with Livewire components. To do this, we can make use of Livewire's event system.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: