درس قبلی
Make a Single Game Page Responsive

Make a Single Game Page Responsive

Make a Single Game Page Responsive

قسمت 5
درس بعدی

درباره این درس

Next, we'll use Tailwind and its CSS grid responsive helpers to make the page for a single game responsive.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: