درس قبلی
Modals with Alpine.js

Modals with Alpine.js

Modals with Alpine.js

قسمت 18
درس بعدی

درباره این درس

Next, we'll implement a modal for the game trailer, as well as a modal for the game screenshots.

View the source code for this episode on GitHub.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: