درس قبلی
Animating the Rating Progress Bar

Animating the Rating Progress Bar

Animating the Rating Progress Bar

قسمت 14
درس بعدی

درباره این درس

In this lesson, we'll make use of ProgressBar.js to make our circular rating widget animate and count up to the correct score.

View the source code for this episode on GitHub.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: