درس قبلی
Upgrade the IGDB API to v4

Upgrade the IGDB API to v4

Upgrade the IGDB API to v4

قسمت 21
درس بعدی

درباره این درس

This series used version 3 of the IGDB API; however, since publishing, version 4 is now available. In this supplementary episode, we'll review the necessary upgrade steps.

 

IMPORTANT UPDATES | Since IGDB API 3

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: