درس قبلی
کلید های شحصی سازی شده route ها

کلید های شحصی سازی شده route ها

Route Custom Keys With Scoping

قسمت 4
درس بعدی

درباره این درس

Laravel 7 includes some useful improvements to route model binding. You may now specify a custom route key name without adding a getRouteKeyName() method to the associated model. Instead, simply add the custom key as part of the route declaration: /posts/{post:slug}. Additionally, when specifying custom keys, Laravel will automatically scope them to a parent relationship if relevant.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: