درس قبلی
ثبدیل فیلد های مدل ها به آبجکت

ثبدیل فیلد های مدل ها به آبجکت

Casting Eloquent Attributes to Value Objects

قسمت 3
درس بعدی

درباره این درس

We can now create custom Eloquent cast types. This, as an example, would allow you to transform one or more attributes into a dedicated type (like a value object). The key is to prepare a class that implements the CastsAttributes interface.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: