لاراول

امکانات جدید Laravel نسخه 7

What's New in Laravel 7

نسخه 7 لاراول در تاریخ 3 مارس 2020 منتشرشد. این نسخه شامل بروز رسانی هایی برای کامپوننت های Blade ، تغییر نوع داده  سفارشی برای مدل ها (Type Cast)، عملیات رشته ای روان، یک HTTP Client حرفه ای و موارد دیگر می باشد. در این دوره، در هر قسمت، یک مورد از همه چیزهایی را که باید بدانید بررسی خواهیم کرد.

سطح متوسط 6 جلسه آموزشی 00:29:00 ساعت
01
قسمت 1

کامپوننت های پیشرفته Blade

Blade components have received a significant update as part of Laravel 7. In addition to a new Vue-like syntax, any component may now be backed by a view model (of sorts).

02
قسمت 2

پردازش رشته ها به صورت روان

Laravel 7 ships with a new Stringable class that provides a fluent object-oriented interface for manipulating strings.

03
قسمت 3

ثبدیل فیلد های مدل ها به آبجکت

We can now create custom Eloquent cast types. This, as an example, would allow you to transform one or more attributes into a dedicated type (like a value object). The key is to prepare a class that implements the CastsAttributes interface.

04
قسمت 4

کلید های شحصی سازی شده route ها

Laravel 7 includes some useful improvements to route model binding. You may now specify a custom route key name without adding a getRouteKeyName() method to the associated model. Instead, simply add the custom key as part of the route declaration: /p...

05
قسمت 5

سرویس گیرنده HTTP جدید

Laravel 7 now ships with a friendly wrapper around the popular Guzzle HTTP client. It's never been easier to quickly make the necessary API request with the proper request data and headers. I'll show you everything you need to know in this episode.

06
قسمت 6

آشنایی با Sanctum

Laravel Sanctum provides a light-weight authentication system for single-page applications and token-based APIs. In this episode, we'll review the former.