درس قبلی
Primary and Foreign Keys

Primary and Foreign Keys

Primary and Foreign Keys

قسمت 2
درس بعدی

درباره این درس

If a primary key is a unique identifier for a record within a table, then a foreign key is a reference to a primary key on a foreign table.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: