درس قبلی
چیزهایی که من از ابزار Cypress یاد گرفتم: روز دوم

چیزهایی که من از ابزار Cypress یاد گرفتم: روز دوم

What I Learned About Cypress on Day 2

قسمت 40
درس بعدی

درباره این درس

In the previous episode, we discussed everything I learned about Cypress.io on my first day. In this lesson, we'll move on to day two. I learned about additional assertions, contexts, database seeding, custom HTML data attributes, the Cypress dashboard, and more.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: