درباره این درس

Open-Closed? Huh? This is one of those principles that developers often skip over. Don't! These techniques are paramount to mature design.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: