درس قبلی
Single Responsibility

Single Responsibility

Single Responsibility

قسمت 1
درس بعدی

درباره این درس

The most popular of the SOLID design principles, the single responsibility principle dictates that a class should have only one reason to change. To illustrate this a bit more, let's dig into a simple example.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: