درس قبلی
Hook Into PHPUnit's Pass/Fail Events

Hook Into PHPUnit's Pass/Fail Events

Hook Into PHPUnit's Pass/Fail Events

قسمت 3
درس بعدی

درباره این درس

We can hook into PHPUnit's events, like for passing or failing tests, to change the color of our lights accordingly. GitHub Repo: https://github.com/drehimself/lc-hue-phpunitدیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: