درس قبلی
Async/Await Support Out of the Box

Async/Await Support Out of the Box

Async/Await Support Out of the Box

قسمت 9
درس بعدی

درباره این درس

Laravel Mix 1.7 and higher ships with async/await support out of the box. These two keywords simplify the process of working with promises in a more synchronous fashion.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: