درس قبلی
JavaScript Bundling

JavaScript Bundling

JavaScript Bundling

قسمت 3
درس بعدی

درباره این درس

The mix.js() command is your go-to method for any JavaScript bundling needs. This will take care of ES2017 compilation, tree shaking, minification, and more. Let's review everything you need to know in this episode.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: