درس قبلی
Feature: Displaying Reputation

Feature: Displaying Reputation

Feature: Displaying Reputation

قسمت 7
درس بعدی

درباره این درس

Now that our tests are returning green, let's display each user's reputation on the page, next to their respective usernames.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: