درس قبلی
Manage Your Local Dev Environment With Docker

Manage Your Local Dev Environment With Docker

Manage Your Local Dev Environment With Docker

قسمت 2
درس بعدی

درباره این درس

In this lesson, Jose Soto will show you, step by step, how easy it can be to maintain local database management systems on your machine, using Docker.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: