درس قبلی
 Go Go Gadget Tailwind

Go Go Gadget Tailwind

Go Go Gadget Tailwind

قسمت 9
درس بعدی

درباره این درس

In this episode, we'll leverage Tailwind to begin constructing the Birdboard UI.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: