درس قبلی
Project Activity Feeds

Project Activity Feeds

Project Activity Feeds

قسمت 20
درس بعدی

درباره این درس

Let's move on to our next feature: every project generates an activity feed. View the source code for this episode on GitHub.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: