درس قبلی
New Blade Directives

New Blade Directives

New Blade Directives

قسمت 15
درس بعدی

درباره این درس

Laravel offers two new useful Blade directives as part of version 5.5: @auth and @guest. They do exactly what you'd imagine, so say goodbye to the constant @if (auth()->check()).
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: