ابزار برنامه نویسی

راهنمای کار با Visual Studio برای برنامه نویسان PHP

visual-studio-code-for-php-developers

Out of the blue, Microsoft jumps into the editor wars with an incredible offering that gives Sublime Text an overwhelming run for its money. In fact, it just might surpass it! So come along, as I demonstrate the ins, the outs, the tips, the techniques. Say hello to your new best friend: Visual Studio Code.

سطح متوسط 0 جلسه آموزشی 01:20:00 ساعت
دوره در حال اجرا

این دوره هنوز به پایان نرسیده است و در آینده درس های دیگری به آن افزوده خواهد شد.