ابزار برنامه نویسی

سرویس Envoyer

Envoyer

Envoyer deploys your PHP applications with zero downtime. Just push your code, and let Envoyer deliver your application to one or many servers without interrupting a single customer. In this series, we'll discuss each feature of Envoyer, demonstrating how to use them with a sample project.

سطح متوسط 0 جلسه آموزشی 00:36:00 ساعت
دوره در حال اجرا

این دوره هنوز به پایان نرسیده است و در آینده درس های دیگری به آن افزوده خواهد شد.