درس قبلی
Multiple Queues and Workers

Multiple Queues and Workers

Multiple Queues and Workers

قسمت 7
درس بعدی

درباره این درس

In this episode, we'll review how to create multiple queue stacks and workers, as well as when and why you might do so.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: