درس قبلی
Visuals Are Important

Visuals Are Important

Visuals Are Important

قسمت 1
درس بعدی

درباره این درس

Because we'll be starting with a fresh installation of Sublime Text, let's take a few moments to apply a quick bit of paint to the UI. Visuals are important, so don't skip this step!
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: