درس قبلی
Remove Conditionals and Embrace the Pipeline

Remove Conditionals and Embrace the Pipeline

Remove Conditionals and Embrace the Pipeline

قسمت 3
درس بعدی

درباره این درس

Let's keep going. In this episode, I'll show you how to remove a conditional by reassigning the "check" to the underlying class.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: