درس قبلی
Hot Keys and Custom Playback Speeds

Hot Keys and Custom Playback Speeds

Hot Keys and Custom Playback Speeds

قسمت 4
درس بعدی

درباره این درس

The plugin ecosystem for VideoJS is significant. In this episode, we'll review a couple plugins that I use here at Laracasts.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: