درس قبلی
Breeze Uses Blade Components

Breeze Uses Blade Components

Breeze Uses Blade Components

قسمت 4
درس بعدی

درباره این درس

If you're not yet familiar with Blade components, that register.blade.php may initially seem odd. What are all these HTML-looking x-application-logo and x-auth-card tags?دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: