درس قبلی
Organize Data By Taxonomy

Organize Data By Taxonomy

Organize Data By Taxonomy

قسمت 5
درس بعدی

درباره این درس

In this episode, we'll discuss how to classify content according to any number of taxonomies. To illustrate this, we'll build three models: SeriesTaxonomy, and Topic. This should be all we need.

View the source code for this episode on GitHub.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: