درس قبلی
کار با DOM

کار با DOM

Bringing The DOM To Life

قسمت 2
درس بعدی

درباره این درس

Rather than manipulating the DOM manually, frameworks like Alpine allow you to focus on managing data, while they take care of updating the DOM for you. In this episode, we’ll write a function called refreshDom() which will handle this process for us and bring the DOM to life!

View the source code for this episode on GitHub.

دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: