تست

مسیر یادگیری با لاراکست

لاراکست برای یادگیری هرکدام از مهارت های پایه وب یک راهنمای مسیر به شما پیشنهاد می دهد. هر بخش شامل نکات و مهارت های جدیدی هستند که بر پایه آموخته های قبلی شما بنا شده اند. اگر فکر می کنید در هر کدام از بخش ها قبلا یادگیری خوبی داشته اید، می توانید به بخش بعدی بروید.

بخش 1 اصول بنیادین تست

تست
متوسط

تست Jargon

There's no two ways about it: terminology in the testing world is incredibly overwhelming. Let's fix that! Bit by bit, we'll break all of these confus...

نمایش
تست
متوسط

تست لاراول

Given the number of testing tools and resources available to PHP developers, it's no wonder why so many developers feel overwhelmed. In this series, w...

نمایش
تست
متوسط

کاتا کدنویسی با PHPUnit

If martial artists use kata as a method for exercise and practice, what might be the equivalent for coders like us? Coding katas are short, repeatable...

نمایش

بخش 2 ساخت اپلیکیشن با استراتژی TDD

لاراول
حرفه ای

ساخت یک فروم با لاراول و TDD

A forum is a deceptively complex thing. Sure, it's made up of threads and replies, but what else might exist as part of a forum? What about profiles,...

نمایش
لاراول
متوسط

ساخت اپلیکیشن لاراول با TDD

It's time to take the techniques we learned in Laravel From Scratch, and put them to good use building your first real-world application. Together, we...

نمایش

بخش 3 تست Frontend

تست
حرفه ای

تست Vue

How in the world are we supposed to unit test Vue components? Is it even possible? Why, yes. Yes it is! I'll show you the full process, step by step....

نمایش