درس قبلی
Automatic PSR-2 Formatting

Automatic PSR-2 Formatting

Automatic PSR-2 Formatting

قسمت 18
درس بعدی

درباره این درس

Let's set up php-cs-fixer, so that we may type a simple keystroke and instantly format any PHP class, according to the PSR-2 convention.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: