درس قبلی
Custom Highlighting

Custom Highlighting

Custom Highlighting

قسمت 10
درس بعدی

درباره این درس

We have a theme we like, but what if we need to tweak a few visuals? Let me show you the basic process in this lesson.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: