درس قبلی
iTerm and Oh-My-Zsh

iTerm and Oh-My-Zsh

iTerm and Oh-My-Zsh

قسمت 1
درس بعدی

درباره این درس

Though Terminal comes out of the box, I prefer to use iTerm and Oh-My-Zsh. Even for the command-line, visuals matter!
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: