درس قبلی
"Liking" a Model With TDD

"Liking" a Model With TDD

"Liking" a Model With TDD

قسمت 9
درس بعدی

درباره این درس

Using the example of a user having the ability to like any type of resource (comment, post, status, etc.), how might we use TDD to design this API and workflow from scratch?
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: