درباره این درس

At the moment, we're using a basic textarea for the body of each forum thread or reply. Let's upgrade these inputs to powerful WYSIWYG text editors, using Trix.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: