درس قبلی
Modify Your Nginx Configuration

Modify Your Nginx Configuration

Modify Your Nginx Configuration

قسمت 22
درس بعدی

درباره این درس

Just as you can edit the php.ini file on your server through Laravel Forge, the same is true for your Nginx configuration.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: