درس قبلی
Core Concepts: Configuration and Environments

Core Concepts: Configuration and Environments

Core Concepts: Configuration and Environments

قسمت 23
درس بعدی

درباره این درس

Our next core concept focuses on configuration. Luckily, Laravel makes environment-specific settings (development, testing, production, etc.) a breeze to setup and reference.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: