درس قبلی
Many to Many Relationships With Linking Tables

Many to Many Relationships With Linking Tables

Many to Many Relationships With Linking Tables

قسمت 31
درس بعدی

درباره این درس

Next up, we have the slightly more confusing "many to many" relationship type. To illustrate this, we'll use the common example of articles and tags. As we'll quickly realize, a third table is necessary in order to associate one article with many tags, and one tag with many articles.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: