درس قبلی
Pushing to GitHub

Pushing to GitHub

Pushing to GitHub

قسمت 9
درس بعدی

درباره این درس

Now that you've learned the basics of Git, let's figure out how push your repository up to GitHub.
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: