درس قبلی
Useful String Additions

Useful String Additions

Useful String Additions

قسمت 14
درس بعدی

درباره این درس

Nothing here will knock your socks off, but, nonetheless, it's still important that you're aware of the following new additions to the String API: startsWith(), endsWith(), includes(), and repeat().
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: