درس قبلی
Track Document Adjustments

Track Document Adjustments

Track Document Adjustments

قسمت 2
درس بعدی

درباره این درس

Let's say your app offers documents, which any user may modify. If you wanted to track each adjustment (who made the adjustment, and when it was made), how exactly would you accomplish this?
دیدگاه های کاربران

× در حال پاسخ به: